เว็บครูอรอุมา :: อนุบาลศรีสะเกษ

*** ระบบนี้ใช้เฉพาะการเรียนการสอนของนักเรียน ชั้น ป.6/1-6/8 และ 6/11 เท่านั้น *** รหัสนักเรียน รหัสผ่านเว็บครูอรอุมา ธรรมวันนา
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 086 2524 871 e-mail: t_ornuma@hotmail.com ::