เว็บครูอรอุมา :: อนุบาลศรีสะเกษ


นักเรียน ป.6/2 รร.อนุบาลศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2561
รูปประจำตัว เลขที่ ชื่อ - สกุล คติประจำใจ พลังความรู้
01 เด็กหญิงกฤษณา แพนนอก 🍃เปลี่ยนข้อผิดพลาดให้เป็นบทเรียน 128
02 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองแพรว ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 739
03 เด็กชายสิรวิชญ์ แผลงฤทธิ์ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 404
04 เด็กชายศุภวิชญ์ มั่นวงศ์ สุดขั้ว 333
05 เด็กหญิงเบญจมาศ พันวงค์ ผู้แพ้ในวันนี้คือผู้ชนะในวันหน้า 750
06 เด็กหญิงอธิชา มณีวงษ์ ลำบากวันนี้ สบายวันหน้า 545
07 เด็กชายธีธัช ไกรหาญ อย่าให้อดีต มาขีดกั้นอนาคต 365
08 เด็กชายปฏิพล นวลใส ของขวัญรอปีหน้า ถ้าอยากข้ารอปีนี้ 385
09 เด็กชายกิตติศักดิ์ จำปาเรือง แพ้เป้นพระ ชนะเป้นมาร 209
10 เด็กหญิงดวงหทัย ดวงชัยอยู่สุข ทำวันนี้ให้ดีที่สุดดดด 547
11 เด็กชายธนวัฒน์ จันทสิทธิ์ 167
12 เด็กหญิงกันตพร ปัดสาพันธ์ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 261
13 เด็กหญิงณัฐวดี เเก้ววงศา ก้าวแรกคือประสบการณ์ อย่าคิดมากยังมีอีกก้าว 659
14 เด็กชายยุทธนา ธนานุวิทย์ 202
15 เด็กหญิงอโรชา นาสารีย์ 320
16 เด็กหญิงกมลชนก ขันชะลี คิดดี ทำดี ได้ดี 667
17 เด็กหญิงนวรัตน์ ชาวนา อย่าท้อในการเรียน จงเพียรในความตั้งใจ 330
18 เด็กหญิงชนาชน ย่อชัย พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้ 642
19 เด็กหญิงมนัญชญา ตันสกุล ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว 632
20 เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุหร่าย 441
21 เด็กหญิงณัฐนรี วันศรี อยากเย็ดต้นที 189
22 เด็กหญิงพนัดดา สุขเสริม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 383
23 เด็กหญิงมยุรา รัตนกังวาล ฝันให้ไกล ไปให้ถึงฝัน 279
24 เด็กชายสิรวิชญา สำเภา บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ ถ้ามันทำให้เราเจ็บ เเต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บ ถ้าเป็นความเจ็บที่น่าจำ 171
25 เด็กหญิงปสุตา ศรีราม ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ 303
26 เด็กหญิงศศิธร สุดเพาะ ก้าวให้ไกลไปให้ถึง 291
27 เด็กหญิงชนิตา แสงชัจจ์ จงเชื่อมั่นในตนเอง 340
28 เด็กหญิงพีรณัฐ โมทะจิตร์ เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา เพื่ออนาคต 449
29 เด็กหญิงพรทิพย์ สมบัติพิทักษ์สุข อย่าพูดว่าหมดหวัง ถ้ายังไม่พยายาม 536
30 เด็กชายศิวกรกฤษฏ์ คุ้มสุวรรณ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง 166
31 เด็กหญิงจริยา สิริชาญวัฒนา ลำบากวันนี้​ จะสบายในวันหน้า 669
32 เด็กหญิงนันท์ณภัส ไพบูลย์ ทำวันนี้ใหฟ้ดีที่สุด 108
33 เด็กหญิงวิสาขวดี นามบุตร ทุกคนบนโลกย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน 148
34 เด็กชายปิยะพล สร้อยทอง ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น 293
35 เด็กชายนันทภพ จัตตุเรศ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 527
36 เด็กหญิงขวัญข้าว ครรณา ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 857
37 เด็กหญิงมนัสนันท์ ไคลน์ พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้ 494
38 เด็กหญิงภัทรพร พรหมมา 79
39 เด็กหญิงกุลนันท์ ทำคำทอง ฝันให้ไกล ไปให้ถึง 601
40 เด็กหญิงยุพา หาจักร ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 238
41 เด็กชายนวรัตน์ บุญมี ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 282
42 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไพรสารฤทธิ์ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 215
43 เด็กหญิงสิริโสภา โสภาพันธ์ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 689
44 เด็กหญิงธีรดา นนทะชาติ ฝันให้ไกล💫 ไปให้ถึง✌ 381
45 เด็กหญิงขวัญฤทัย โพธิ์ทิพย์ พยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น 417
46 เด็กหญิงวีร์สุดา สัตย์ซื่อ 😚😚ทำให้ดีที่สุด😚😚 387


เว็บครูอรอุมา ธรรมวันนา
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 086 2524 871 e-mail: t_ornuma@hotmail.com ::